Algemene Voorwaarden, 08-04-2018 – versie 1

Johan Welding Service

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • Verkoper: De verkoper van de algemene voorwaarden genaamd Johan Welding Service.
  • Koper: De wederpartij van Verkoper.
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verkoper en de koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts gelding indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Offerten en prijsopgaven blijven gedurende 7 dagen nadat zij zijn gedaan van kracht en komen daarna, bij gebreke van schriftelijke acceptatie binnen die termijn, te vervallen.
 2. Levertijden en – eventuele – reparatieduur worden slechts bij benadering opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen.
 3. Indien zich tussen het tijdstip van totstandkoming van de koopovereenkomst zoals in lid 1 omschreven en het tijdstip van aflevering prijsverhogingen mochten voordoen ten gevolge van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van verschuldigde belastingen en/of accijnzen, fabriekprijzen, wijzigingen in de valuta, verhogingen van brandstofprijzen etc., behoudt verkoper zich het recht voor om dit prijsverschil aan koper door te berekenen. Zijnerzijds heeft koper alsdan het recht de koopovereenkomst te ontbinden zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, mits deze ontbinding binnen 48 uur na kennisneming door koper van de prijsverhoging, per aangetekende brief gericht aan verkoper word ingeroepen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van de verkopers aanbod.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

 1. Verkoper blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 6 Betaling

 1. De uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichting van koper tot betaling van de koopsom aan verkoper is een brengschuld.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen dient de volledige koopsom aan verkoper te zijn voldaan voordat de levering plaats vindt.
 3. Indien koper niet tijdig en/of niet volledig voldoet aan zijn hierboven omschreven betalingsverplichting is de koper door dat enkele feit in verzuim, derhalve zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Koper is met ingang van het moment waarop hij in verzuim verkeert aan verkoper een vertraging rente over de geheel of gedeeltelijk onbetaalde koopsom ad 1,5% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend. Dit laat onverlet de verplichting van koper om de gehele hoofdsom, vermeerderd met eerdergenoemde rente, aan verkoper te voldoen.
 4. Indien en zodra koper in verzuim verkeert is hij tevens gehouden aan verkoper te vergoeden alle mogelijke kosten die verkoper zowel in als buiten rechten moete maken in verband met de invordering van koopsom. De buiten gerechtelijke invorderingskosten bedragen in dat geval tenminste 10% van de hoofdsom inclusief de BTW.

Artikel 7 Verkoop en inruil

 1. Indien de koopsom geheel of gedeeltelijk door koper wordt voldaan door inruil van een hem in eigendom toebehorende machine en koper in afwachting van de levering van de gekochte machine de in te ruilen machine blijft gebruiken, wordt de in te ruilen machine eerst eigendom van de verkoper nadat de levering en feitelijke overdracht van die machine heeft plaatsgevonden. Tijdens het voorgezet gebruik van de in te ruilen machine door koper tussen het moment van het sluiten van de koopovereenkomst en het moment van levering van de in te ruilen machine aan verkoper zijn alle kosten verband houdend met en alle schade aan de te ruilen machine, door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor rekening en risico van koper.

Artikel 8 Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
 2. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 9 Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan opdrachtnemer worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, opdrachtnemer haar geplande werkzaamheden opnieuw moete organiseren. Opdrachtnemer zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.
 2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 10 Medewerking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan opdrachtnemer die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 4. Indien en voor zover de opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
 5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk te beschikking stellen van personeel, extra kosten voortvloeien voor opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 12 Onderzoek, reclames (alleen van toepassing indien garantie is overeengekomen.) In Normale zinne geldt geen garantie!!

 1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer is afgesloten.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan verkoper met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is verkoper gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie -,verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.
 4. Indien ingevolge van het vorig lid tijdig word gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschied zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en op de wijze zoals door verkoper aangegeven.

Artikel 13 Ontbinding, opzegging

 1. Indien en zodra koper in verzuim is op grond van artikel 6 lid 3 heeft verkoper het recht de koopovereenkomst middels een aangetekende brief aan koper te vergoeden alle kosten, waaronder begrepen de door verkoper geleden schade, de in artikel 6 lid 3 genoemde rente en de door verkoper gederfde winst, veroorzaakt doordat koper toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 2. Indien en zodra de koopovereenkomst door verkoper ontbonden wordt omdat koper in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst tekort schiet is koper aan verkoper een boete verschuldigd ter grootte van 10% van de overeengekomen koopprijs. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid voor verkoper om jegens koper aanspraak te maken op vergoeding van de volledige door verkoper geleden schade, indien deze de genoemde boete overschrijdt.<

Artikel 14 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voor of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder begrepen.
 3. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 15 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechten doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een schil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 17 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te inzage in het kantoor van Johan Welding Service aan de Tasveldweg 13,7462DP in Rijssen.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.